Pinkster Sondag 31 Mei 2020

Jesaja 55:1-13
1  o Almal wat dors het, kom na die waters; en wie geen geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk!
2  Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na My en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig.
3  Neig julle oor en kom na My toe, luister, en julle siel sal lewe; Ek wil met julle ‘n ewige verbond sluit: die bestendige genadebewyse van Dawid.
4  Kyk, Ek het hom tot ‘n getuie van die volke gemaak, tot ‘n vors en ‘n gebieder van die nasies.
5  Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep; en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop, ter wille van die HERE jou God en van die Heilige van Israel, omdat Hy jou verheerlik het.
6  Soek die HERE terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby is.
7  Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik.
8  Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE.
9  Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.
10  Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter;
11  so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.
12  Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word; die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek, en al die bome van die veld in die hande klap.
13  Vir ‘n doringboom sal ‘n sipres opgaan; vir ‘n distel sal ‘n mirteboom opgaan; en dit sal vir die HERE wees tot ‘n naam, tot ‘n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie.

Handelinge 2:1-13
1  En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.
2  En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.
3  Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.
4  En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
5  En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is.
6  En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek;
7  en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie?
8  En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is?
9  Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië,
10  Frigië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote,
11  Kretense en Arabiere—ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.
12  En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander: Wat kan dit tog wees?
13  Maar ander het gespot en gesê: Hulle is vol soetwyn.

Pinkster Psalm 71

Psalms 71:1-24
1  By U, o HERE, skuil ek: laat my nie vir altyd beskaamd staan nie!
2  Red my deur u geregtigheid en bevry my; neig u oor tot my en verlos my!
3  Wees vir my ‘n rots om in te woon, om gedurig in te gaan; U wat bevel gegee het om my te verlos, want U is my rots en my bergvesting.
4  My God, red my uit die hand van die goddelose, uit die mag van hom wat onreg doen, en van die geweldenaar.
5  Want U is my verwagting, Here HERE, my vertroue van my jeug af.
6  Op U het ek gesteun van die geboorte af, van die moederskoot af is U my bevryder; oor U is my lof altyddeur.
7  Ek was vir baie soos ‘n wonder; maar U is my magtige toevlug.
8  My mond is vol van u lof, die hele dag van u roem.
9  Verwerp my nie in die tyd van die ouderdom nie, verlaat my nie as my krag gedaan is nie.
10  Want my vyande praat van my, en die wat op my lewe loer, hou saam raad
11  en sê: God het hom verlaat; agtervolg en gryp hom, want daar is geen redder nie!
12  o God, wees nie ver van my af nie; my God, maak tog gou om my te help!
13  Laat hulle wat my as vyand behandel, beskaamd staan, verteer word; laat hulle wat my ongeluk soek, hulleself toedraai in smaad en skande.
14  Maar ék sal altyddeur hoop en al u lof vermeerder.
15  My mond sal u geregtigheid vertel, die hele dag u heil; want ek ken nie die maat daarvan nie.
16  Ek sal kom met die magtige dade van die Here HERE; ek sal u geregtigheid vermeld, dié van U alleen.
17  o God, U het my geleer van my jeug af, en tot nou toe verkondig ek u wonders.
18  En ook tot die ouderdom en die grysheid toe—o God, verlaat my nie, totdat ek aan die volgende geslag u arm verkondig, aan almal wat sal kom, u mag.
19  Ook is u geregtigheid, o God, tot in die hoogte; U wat groot dinge gedoen het, o God, wie is soos U?
20  U wat my baie en bange node laat sien het, sal my weer lewend maak en my weer ophaal uit die watervloede van die aarde.
21  Vermeerder my grootheid, en wend U om en troos my.
22  So wil ek U dan ook loof met die instrument van die harp, u trou, my God! Ek wil psalmsing tot u eer op die siter, o Heilige van Israel!
23  My lippe sal jubel as ek psalmsing tot u eer, en my siel, wat U verlos het.
24  Ook sal my tong u geregtigheid die hele dag prys, want hulle het beskaamd gestaan, want hulle wat my ongeluk soek, het rooi van skaamte geword.

Pinkster Psalm 119 (deel 2)

Psalms 119:65-80
65  Tet. U het goed gedoen aan u kneg, HERE, na u woord.
66  Leer my ‘n goeie insig en kennis, want ek glo aan u gebooie.
67  Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal; maar nou onderhou ek u woord.
68  U is goed en doen goed; leer my u insettinge.
69  Vermeteles het my leuens toegedig; maar ék bewaar van ganser harte u bevele.
70  Hulle hart is ongevoelig soos vet; maar ék verlustig my in u wet.
71  Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer.
72  Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer.
73  Jod. U hande het my gemaak en my toeberei; maak my verstandig, dat ek u gebooie kan leer.
74  Die wat U vrees, sien my, en hulle is bly; want op u woord wag ek.
75  Ek weet, HERE, dat u oordele regverdig is en dat U my uit getrouheid verdruk het.
76  Laat tog u goedertierenheid wees om my te troos volgens u belofte aan u kneg.
77  Laat u barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe; want u wet is my verlustiging.
78  Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar ék oordink u bevele.
79  Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken.
80  Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie.

Pinkster Psalm 119

Psalms 119:49-56
49  Sajin. Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het.
50  Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak.
51  Vermeteles het baie met my gespot; van u wet het ek nie afgewyk nie.
52  Ek het gedink, o HERE, aan u oordele van ouds, en ek het my getroos.
53  Toorngloed het my aangegryp vanweë die goddelose wat u wet verlaat.
54  U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap.
55  HERE, in die nag het ek gedink aan u Naam, en ek het u wet onderhou.
56  Dit het my deel geword, omdat ek u bevele bewaar het.

Pinkster Psalm 8

Psalms 8:1-10
1  Vir die musiekleier; op die Gittiet. ‘n Psalm van Dawid.
2  o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde! U wat u majesteit gelê het op die hemele.
3  Uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte gegrondves, om u teëstanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak.
4  As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het—
5  wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek?
6  U het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon.
7  U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel:
8  skape en beeste, dié almal, en ook die diere van die veld,
9  die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see.
10  o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde!

24 Mei – Psalm Pinkster Psalm 23

Psalms 23:1-6
1  ‘n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie.
2  Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.
3  Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.
4  Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.
5  U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.
6  Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.

24 Mei – Psalm 121

Psalms 121:1-8
1  ‘n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom?
2  My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.
3  Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie.
4  Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie.
5  Die HERE is jou Bewaarder; die HERE is jou skaduwee aan jou regterhand.
6  Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie.
7  Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar.
8  Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.