Preek 26 April 2020: Gebed – die Onse Vader

Mense sê al meer dat ons moet bid – dat ons moet terug keer na God toe. Ek stem heeltemal saam! Daarom is dit nou ‘n goeie geleentheid om die Onse Vader te bestudeer sodat ons weer by ons Heiland kan leer hoe om te bid.

Hier is die klankbaan as jy data wil spaar. 

“Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”  (Mt. 6:9-13)

 

Erediens vir Sondag 19 April 2020

Vandag staan ons by Psalm 1 stil. Hierdie Psalm bied ongelooflike troos vir die gelowige in hierdie tyd – mag God die biening van sy Woord aan ons siele seën.

Hier is die klankbaan van die preek wat ‘n bietjie ligter op data is:

“Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die HERE ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.”  (Ps. 1:1-6)

Paas Sondag – Erediens

Slide1

Hier is die skakel na die Volledige Video

Hier is ‘n klank-opname vir Paassondag se erediens:

Ons verlosser sal nooit meer sterf nie.

omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer nie. – Rom. 6:9

Dis ‘n bewys dat die oordeel gaan kom.

omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek. – Hand. 17:31

Bevryding van die komende oordeel.

en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. – 1 Thes. 1:10

Vergifnis van sondes.

en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes; – 1 Kor. 15:17

Ons eie opstanding uit die dood.

Want ons weet dat Hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor Hom sal stel. – 2 Kor. 4:14

Hy gee ons die Heilige Gees

Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor. – Hand. 2:32-33

Geleentheid vir bekering.

Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het deur Hom aan ‘n kruishout te hang. Hom het God as Leidsman en Verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. – Hand. 5:30-31

Hy vernuwe ons.

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, – 1 Pet. 1:3

Geen veroordeling van die gelowiges nie.

Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. – Rom. 8:34

Sy persoonlike teenwoordigheid.

En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen. – Mat. 28:20

Oop graf

Erediens vir Goeie Vrydag 2020

Smarte.001

Hier is die skakel na die volledige video.

Hier is die die preek slegs in klank – so ‘n bietjie goedkoper op data. Ek wil u egter sterk aanraai om die video te kyk vir die kaarte en illustrasies.

‘n Man van Smarte

“Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar? Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie. Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte—dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.”  (Jesaja 53: 1-5).

“Vir die musiekleier; op die wysie van: “Die hert van die dageraad.” ‘n Psalm van Dawid. My God, my God, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul? My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie; en snags, en ek kan nie swyg nie.”  (Psalm 22:1-3)